Voda a havárie

Ochrana vod – povrchových i podzemních

Provozovatel zařízení, která spadají pod působnost zákona č. 254/2001 Sb., má povinnost mít povolení k nakládání s vodami (odběru podzemních vod, odběru povrchových vod, vypouštění odpadních vod). Pro provozovatele je velice důležitým dokumentem provozní řád vodního díla nebo provozní předpis pro vodní díla, který může být součástí provozního řádu zařízení (provozu) firmy.
Provozní řád zařízení je pro provozovatele důležitý dokument, pomocí kterého je řízena činnost v zařízení nebo ve  výrobě. Kvalita zpracování a projednání (vyjednání podmínek provozu se správním a kontrolním orgánem) tohoto dokumentu ve velké míře ovlivní bezproblémový provoz zařízení.
 
Další základní legislativní normou je zákon 274/2001 - Z o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích).
 
Havarijní plán dle zákona č. 254/2001 Sb. je nezbytným dokumentem pro ta zařízení, ve kterých je nakládáno s vodám závadnými látkami. Zpracování havarijního plánu dle vyhlášky MŽP č. 450/2005 Sb. v platném znění. Bez schváleného havarijního plánu nelze takové zařízení zkolaudovat.
Enviro PROFI s.r.o.nabízí kompletní nebo dílčí služby v oblasti ochrany vod – tj. servis zaměřený na právně-ekologický servis, resp. technický servis ochrany životního prostředí. Určitou možností je vypracování žádostí nebo provozních řádů „na klíč“, popř. formou definované spolupráce s podnikovým ekologem). Podniky však nemusí mít ani podnikového ekologa, mohou své povinnosti jednoduše přenést na náš tým.
Výčet nejčastějších požadavků našich zákazníků
 • Odborné poradenství v oblasti průmyslové ekologie a technické ochrany vod
 • Vyhledání a identifikace zdroj znečištění vod ve firmách, v areálech
 • Analýza návrhů na možné řešení likvidace odpadních vod a nejvhodnější variantní technické řešení ochrany vod k danému investičnímu záměru
 • Legalizace odběrů vod, zajištěný stanovisek dotčených správců vodních toků a vodních děl
 • Návrhy limitních hodnot pro účely vodoprávních řízení, žádost vodoprávní rozhodnutí - povolení vypouštění odpadních vod
 • Zajištění monitoringu odpadních vod a jeho vyhodnocení, včetně vyhodnocení protokolů rozborů a v případě překročení limitů hledání příčiny a návrh nápravných opatření
 • Zpracování provozního řádu vodních děl (čistírny odpadních vod, septiky, odlučovače ropných látek apod.) včetně aktualizace dle platné legislativy o ochraně vod zejména vodního zákona č. 254/2001 Sb. v platném znění
 • Zpracování povodňových plánů
 • Zpracování hlášení pro vodoprávní úřady
 • Vyhodnocení průzkumu kontaminace, řízení sanačních prací
 • Řešení problematiky havarijních úniků do životního prostředí
 • Koordinace nápravných opatření a komunikace s úřady ve věci nápravných opatření
 • Jednání a zastupování provozovatele (zákazníka)před orgány veřejné správy v oblasti ochrany vod
 • Zastupování provozovatele (zákazníka) při kontrolách orgány státní správy v oblasti ochrany vod
 • Výpočty poplatků za znečištění vod, zpracování souhrnná roční provozní evidence IRZ, ISPOP.
 • Vypracování vodohospodářské bilance
 • Zajištění projektů technologií na čištění kontaminovaných podzemních, resp. povrchových vod
 • Zajištění dodávky sanačních systémů a technologií pro dekontaminaci znečištěných vod
 • Zajištění geologických a hydrogeologických posudků
 • Zajištění projektů kanalizačních sítí, domovních i obecních čistíren odpadních vod
 • Zajištění odběrů a rozborů vod včetně odpadních (u vodohospodářských děl dle podmínek rozhodnutí vodohospodářského orgánu)
 • Vypracování havarijního plánu pro provozy a zařízení, ve kterých je nakládáno s látkami závadnými vodám
 • Interní audit plnění povinností a hodnocení souladu s platnou legislativou
Uvedené služby v oblasti vodního hospodářství zajišťuje Enviro PROFI s.r.o. vlastními silami, v rámci souvisejících činností naše společnost úzce spolupracuje se skupinou stálých a osvědčených subdodavatelů (analytické laboratoře, vrtné společnosti, stavební a projekční firmy, dodavatelé dílčích částí technologických celků apod.).
 
POZOR
Téměř všechny právnické nebo podnikající osoby používají nebo využívají vodu ke svému podnikání nebo pracují s látkami nebezpečnými vodám nebo podnikají v povodňové oblasti. Povinností vztahující se k ochraně vod je možno operativně řešit ve spolupráci s námi.
Voda a havárie

Prevence havárií

Základním právním předpisem, upravujícím oblast prevence závažných havárií, je zákon č. 59/2006 Sb., ze dne 8. března 2006, o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o prevenci závažných havárií).
 
Zákon zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství a stanoví systém prevence závažných havárií pro objekty a zařízení, v nichž je umístěna vybraná nebezpečná chemická látka nebo chemický přípravek s cílem snížit pravděpodobnost vzniku a omezit následky závažných havárií na zdraví a životy lidí, hospodářská zvířata, životní prostředí a majetek v objektech a zařízeních a v jejich okolí. Zákon nabyl účinnosti dne 1. června 2006.
Dnem 1. března 2010 nabyl účinnosti zákon č. 488/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů.
Výčet nejčastějších požadavků našich zákazníků
 • Odborné poradenství v oblasti prevence havárií
 • Vypracování protokolu o zařazení objektu
Kontaktujte specialistu
Ing. Lenka Jebousková
Ing. Lenka Jebousková

604 898 254

V pracovní dny 8 - 17 hodin