Odpady a obaly

Provozovatel zařízení, která spadají pod působnost zákona č. 185/2001 Sb., má povinnosti dané zákonem o odpadech a souvisejícími prováděcími předpisy. Nakládání s odpady a obaly je na úseku životního prostředí zcela zásadní činností, která může ve svém důsledku ovlivnit ostatní složky.

Odpadové hospodářství

Provozovatel zařízení, která spadají pod působnost zákona č. 185/2001 Sb., má povinnosti dané zákonem o odpadech a souvisejícími prováděcími předpisy. Nakládání s odpady a obaly je na úseku životního prostředí zcela zásadní činností, která může ve svém důsledku ovlivnit ostatní složky. Navíc se týká všech fyzických i právnických osob, všech obcí i fyzických osob podnikajících. Odpady vznikají všem subjektům, pouze se však liší svým charakterem a množstvím. Zákon o odpadech stanoví povinnosti nejen oprávněným osobám, ale také všem původcům – tedy dopad tohoto zákona je opravdu široký.

Základní povinnosti

Základní povinnosti právnických a fyzických osob oprávněných k podnikání v souvislosti s nakládání s odpady stanoví zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění a prováděcí vyhlášky. Mezi povinnosti při nakládání s odpady patří podle § 5- § 15 zejména:
 
 • zařazení odpadů dle Katalogu odpadů a podle kategorií
 • předcházení vzniku odpadů a jejich přednostního využívání
Prostřednictvím ISPOP (Integrovaný Systém Plnění Ohlašovacích Povinností) podává každý původce hlášení o nakládání s odpady za svou provozovnu. Povinnost se vztahuje pro ty, kteří nakládání s více jak 100 kg/rok nebezpečných odpadů nebo 100 t/rok ostatních odpadů. Za nakládání se považuje téměř každá činnost.
Provoz informačního systému ISPOP (Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností) je nařízen §4 zákona č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí. Evidence do ISPOP se podávají v elektronické podobě a v příslušném datovém standardu. Povinnost podávat hlášení prostřednictvím ISPOP je uložena příslušnou právní normou, která dotčenou ohlašovací povinnost popisuje a nařizuje.
 

Kromě každoročního hlášení je zapotřebí vedení evidence odpadů pro původce i oprávněné osoby. Nezáleží na množství odpadu, povinnost vést evidenci má původce při každém nakládání, zejména sběru, předávání, přebírání, vlastní produkci, skladování, využití, atd. Vést evidenci musí i ten, který využívá odpad sám např. jako hnojivo, vstupní surovinu ve vlastní výrobě.

Druhy odpadů jsou katalogizovány pod čísly a kódy odpadů a pro určité skupiny existují bližší podmínky dané předpisy stejně tak jako některé zařízení, ve kterých se s odpady nakládá, mají navíc i závazné normativy. Nejpřísnější režim je stanoven k odpadům nebezpečným, ke kterým se váží i povinnosti další např. ohledně přepravy, garantů, odpadových hospodářů apod.

Například pro přepravu nebo skladování odpadů na místech k tomu určených je zapotřebí vyplnění identifikačních listů. K vyplnění listu je třeba znát základní legislativu, zejména katalog odpadů pro správné pojmenování a přidělení katalogového čísla odpadu. Dále u nebezpečných odpadů se vyplňuje evidenční list pro přepravu nebezpečných odpadů: Připravuje se celkem v 7 kopiích, které se zasílají na různá místa ORP, případně zůstávají v držení přepravce, a dalších zúčastněných na přepravě odpadů.

Zákon o odpadech a prováděcí předpisy se kromě původců a oprávněných osob dotýkají také tzv. povinných osob – výrobců a dovozců, dále stanoví povinnosti pro přepravce a realizaci obchodu s odpady.

Provozní řád zařízení je pro provozovatele důležitý dokument, pomocí kterého je řízena činnost v zařízení nebo ve  výrobě. Kvalita zpracování a projednání (vyjednání podmínek provozu se správním a kontrolním orgánem) tohoto dokumentu ve velké míře ovlivní bezproblémový provoz zařízení.

Enviro PROFI s.r.o.nabízí komplexní služby, neboť zkušenosti v oblasti odpadového hospodářství má především hluboké (přes všechny druhy odpadů – zdravotnické, autovraky, elektroodpady, bioodpady, druhotné suroviny apod. ale především zná i chronologii právních požadavků v čase  i vývoj a vlastní důvody nahrazení původního zákona z roku 1997 novým v roce 2001. V případě zájmu nabízíme služby spojené s vyjednáváním podmínek provozu ve správním řízením, od žádosti až k vydání samotného rozhodnutí – ale také záštitu při kontrolách plnění podmínek na úseku odpadového hospodářství a obalů. Určitou možností je vedení podnikového ekologa a dozor nad jeho činností, nebo outsoursing povinností a úkolů, resp. převzetí garancí naší společností.

 Obaly a odpady - Enviroprofi

Pozor!

Původci odpadů a oprávněné osoby v mnoha případech povinnost podávat hlášení zanedbávají, a za to jim pak hrozí sankce až do výše 1.000.000,-Kč.

Další významnou povinností je evidence odpadů a ohlašování odpadů a zařízení k nakládání s odpady, shromažďovacích a sběrových míst, skladů odpadů, PCB, zařízení obsahujících PCB a odpadů PCB podle § 39. Sankce za neplnění povinností spojených s evidencí odpadů je ve výši do 1.000.000,- Kč.

Nakládat s odpady je možné pouze v zařízeních, která jsou k nakládání s odpady podle zákona určena, odpady předávat na základě smlouvy vždy oprávněné osobě. Provozování zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů je možné pouze na základě rozhodnutí krajského úřadu. Sankce za neplnění těchto povinností mohou dosáhnout až 10.000.000,- Kč.

Další povinnosti vyplývají i pro jednotlivé fáze nakládání s odpady podle § 16 - § 24, které se týkají shromažďování odpadů, nakládání s nebezpečným odpadem, evidence odpadů, hlášení produkce odpadů, povinnosti při přepravě odpadů, sběru, výkupu a odstraňování odpadů.

Povinnosti při nakládání s vybranými výrobky, vybranými odpady a vybranými zařízeními, kterými se rozumí: odpady perzistentních organických znečišťujících látek a PCB, odpadní oleje, baterie a akumulátory, kaly z čistíren odpadních vod a další biologicky rozložitelné odpady, odpady z výroby oxidu titaničitého, odpady azbestu, autovraky, elektrická a elektronická zařízení, jsou stanoveny v § 25 - § 37. Sankce spojené s porušováním výše uvedených povinností může dosáhnout výše 50.000.000,- Kč.

Porušení povinností na úseku odpadů, resp. poškození životního prostředí chybným nebo nepovoleným způsobem nakládání s odpady může být sankcionováno v rozsahu částek výše uvedených. Nabízíme proto účinnou pomoc řešení této situace.

Pamatujte!

Pokud nevíte, zda se zákonné povinnosti vztahují i na Vaši firmu, zpracujeme Vám rychlý audit odpadového hospodářství. Tento audit je prvním krokem k prevenci případných budoucích komplikací. Povinnosti jsou dány k zákonem závazným termínům a jejich realizace musí být prováděna elektronicky, tedy není možné nic řešit dodatečně nebo zpětně.

Příklady legislativních požadavků a technických parametrů jednotlivých typů provozů:

Mobilní sběrna odpadů
K provozování mobilní sběrny Vám stačí provozuschopné vozidlo s technickým průkazem. Pokud chcete sbírat nebo vykupovat odpady od původců (občan, firma), můžete tuto činnost provozovat pouze se souhlasem krajského úřadu. Přebírat odpady do vlastnictví smí pouze osoba oprávněná, která má k takové činnosti schválené vozidlo s provozním řádem. Původce se předáním odpadu do mobilní sběrny již nemusí starat o to, co se s odpadem dále děje, stáváte se vlastníkem odpadu (původcem) a dále jej smíte předávat oprávněným osobám (skládka, spalovna, jiný provozovatel mobilního sběru a další).
Stacionární sběrna odpadů
Sběrnu (např. pro kovy, papír, plast apod.) můžete provozovat pouze se souhlasem krajského úřadu, kterému předchází kolaudace nebo změna užívání stavby vydané stavebním úřadem. Schvalovací proces obvykle vyžaduje zpracování projektu, zajištění kolaudace nebo změny užívání stavby, zpracování EIA (posouzení vlivu na ŽP) u nebezpečných odpadů, hlukovou studii, vypracování provozních řádů, havarijních plánů, požárních a poplachových směrnic, zajištění vyjádření krajského úřadu, ČIŽP a místního ORP z oddělení ochrany vod, půdy, přírody, integrované prevence, odpadů, ovzduší a v neposlední řadě stavební úpravy pozemků a technické vybavení.
Sběrný dvůr
Na provoz sběrného dvora jsou kladeny obdobné požadavky jako u sběrny, s tím rozdílem, že sběrný dvůr využívá obvykle město ke sběru odpadů od občanů nebo firem, případně zde probíhá sběr elektroodpadu a vysloužilých elektrozařízení.
Třídírna odpadů

Na provoz třídírny odpadů jsou kladeny požadavky, jako mají ostatní zařízení k úpravě odpadů – tj. činnost je možná pouze se souhlasem krajského úřadu.

Sklad odpadů
Na provoz skladu odpadů jsou kladeny obdobné požadavky jako u  sběren , s tím rozdílem, že sklady obvykle fungují pro uložení odpadů výhradně z produkce původce/ soustředěné z činnosti oprávněné osoby.
Skládka odpadů
Je zařízení k trvalému uložení odpadů, dělí se do skupin podle stupně nebezpečnosti skládkovaných odpadů od inertních až po nebezpečné. Schvalovací proces obvykle zahrnuje celou řadu stanovisek, včetně integrovaného povolení.
Kompostárna
Zejména pro obce, které nechtějí platit likvidaci odpadů z údržby veřejné zeleně je zřízení vlastní kompostárny vhodný způsob. Pro založení malého kompostovacího zařízení nesmí být překročen limit 150 t/rok celkového příjmu biologicky rozložitelných odpadů nebo nepřekročení jedné zakládky v rozsahu 10 t. U velkého kompostovacího zařízení nad 150 t/ročně je nutné vodohospodářské zabezpečení. Vybavení překopávač, traktor, štěpkovač.
 
Varianty:
 • vermikompostování: Jde o  kompostování pomocí žížal, které oproti klasickému kompostování volnou formou bez překopávání dokáží bioodpad zpracovat na pětinu původního objemu. Výsledný produkt lze použít jako hnojivo s vysokým obsahem enzymů, které mají vyšší obsah živin.
 • komunitní kompostování: Obce mohou kompostovat pomocí kompostérů přímo na sídlišti. O provoz se starají občané sami, není nutný svoz bioodpadů , kompostér produkuje kvalitní hnojivo využitelné na záhonky a přilehlé zahrádky v okolí zástavby. Jeden kompostér obvykle vystačí pro 15 rodin.
Autovrakoviště (ekologická likvidace vozidel)
K založení autovrakoviště je nezbytný vhodný pozemek, dle územního plánu schvalitelný pro provoz autovrakoviště. Část pozemku, kde se provádí demontáž, musí být nepropustná a vyspádovaná do jímky. Vybavení zahrnuje váha, zvedák, jímka, průmyslová podlaha, vysokozdvižný vozík, dostatečné osvětlení, vytápění místnosti, kde se provádí demontáž vozidel, průmyslové regály na náhradní díly. Doklady pro schválení jsou obdobné jako u sběrny.
Recyklační linka nebo drtička na stavební odpady

Pokud provozujete recyklační linku nebo drtičku, jako zařízení k úpravě odpadů, kdy přebíráte odpady do vlastnictví od původců, musíte mít pro tuto činnost souhlas krajského úřadu. Úřady bývá vyžadována hluková studie.

Recyklační linka nebo drtička na elektroodpady

Pokud provozujete recyklační linku nebo drtičku, jako zařízení k úpravě odpadů, kdy přebíráte odpady do vlastnictví od původců, musíte mít pro tuto činnost souhlas krajského úřadu. Úřady bývá vyžadována hluková studie a také monitoring pracovního prostředí.

Spalovna na odpady
Jedná se komplikovaný povolovací proces podléhající obvykle posouzení vlivu na životní prostředí nebo integrovanému povolení.
Bioplynová stanice
Provoz stanice podléhá celé řadě povolení od projektu, kolaudace přes analýzy a schválení na příslušných úřadech.
Zavážení odpadů do prohlubní, vytěžených ploch, provádění terénních úprav, rekultivací pozemků
Se souhlasem místně příslušného stavebního úřadu můžete provádět terénní úpravy, tzn. zavážet odpady kategorie ostatní (kamení, zeminu, stavební a demoliční odpad, a podobně). Konečné stanovisko dává Krajský úřad s provozem zařízení k terénním úpravám a rekultivacím. Příkladem může být nepoužívaný lom, důl nebo požární nádrž, kterou vlastník zaplní odpadem pouze na základě povolení, v rámci kterého jsou přizvány k souhlasu i další dotčené orgány.
Provoz zařízení, které využívají odpad jako vstupní surovinu
Pokud provozujete zařízení, která využívá určité odpady jako vstupní surovinu, např. spalování pneu v rotačních pecích cementáren, příjem odpadů z kovošrotu do sléváren, apod. je nutné pro tuto činnost naplnit zákonné podmínky pro provoz v režimu tzv. vstupní suroviny. Hlášení o nakládání s odpady nevyjímaje.

Nakládání s obaly

Nakládání s obaly je legislativním pojmem, který je objasněn v zákoně o obalech č. 477/2001 Sb., v platném znění, včetně prováděcího předpisu – vyhlášky 641/2004 Sb. Tento zákon je pro obalovou problematiku určující, a pokud jde o nakládání s odpady z obalů, použije se převážně úprava obsažená v zákoně o odpadech.
Nakládání s obaly - Enviroprofi
Nakládáním s obaly se rozumí jejich výroba, uvádění obalů nebo balených výrobků na trh nebo do oběhu, použití obalů, úprava obalů a opakované použití obalů. Současná právní úprava dbá na to, aby bylo předcházeno vzniku odpadů z obalů.
 
Subjekty, jež nakládají s obaly, jsou podnikatelé, tedy podnikající fyzické a právnické osoby, které nakládají s obaly na území České republiky. Dají se rozdělit na ty, kdo uvádějí obaly na trh, což jsou výrobci a dovozci a na ty, kdo uvádějí obaly do oběhu, což jsou prodejci, zpracovatelé a distributoři. Na tyto subjekty klade, za účelem nakládání s obaly, právní úprava mnoho povinností, které jsou přehledně komunikovány zákonem o obalech.
Pozor!
Řadě firem ovšem do dnešní doby není jasné, zda jejich společnost nakládá s obaly, zda uvádí obal na trh nebo do oběhu, zda nakupuje balené zboží v zahraničí apod. koncepce nakládání s obaly (dokumentovaný postup).
Výčet nejčastějších požadavků našich zákazníků:
 • poradenství při zajištění zpětného odběru obalů
 • poradenství při značení obalů
 • poradenství při zajištění plnění všech povinností uvádění obalů na trh či do oběhu
 • ověření problematiky nakládání s obaly ve firmě
 • nastavení systému nakládání s obaly a odpady z obalů a uvedení do souladu s legislativou
 • optimalizace způsobu plnění obalových povinností
 • zpětný odběr obalů a jeho podmínky
 • zpracování koncepce nakládání s obaly (dokumentovaný postup)
 • zavedení systému zajištění zpětného odběru obalů
 • zavedení systému evidence obalů uváděných na trh v souladu s platnou právní normou
 • spolupráce v oblasti značení obalů
 • vedení evidence obalů uváděných na trh a zajištění příslušných hlášení prostřednictvím ISPOP 
 •  zajištění školení zaměstnanců o nakládání s obaly
 • zpracování kompletní dokumentace dle požadavků právních předpisů
 • poradenská činnost v oblasti nakládání s obaly, včetně stanovení návrhů řešení na využití či odstranění obalů
 • zastoupení společnosti při jednání se správními a kontrolními orgány činnými v úseku nakládání s obaly, včetně vypracování odborných podkladů pro tato jednání
 • výkon pravidelné kontrolní činnosti v oblasti obalů, provádění písemných zpráv o zjištěných skutečnostech a v případě zjištění závad navržení nápravných opatření k jejich odstranění
 • zpracování žádosti o zápis do Seznamu osob, ročního výkazu o plnění obalových povinností, zajištění smlouvy s Eko-kom, provádění čtvrtletních hlášení pro Eko-kom základní zprávy dle zákona č. 76/2002
Kontaktujte specialistu
Ing. Lenka Jebousková
Ing. Lenka Jebousková

604 898 254

V pracovní dny 8 - 17 hodin