Služby

K základním oblastem našeho působení na poli ochrany životního prostředí, patřičného právního servisu a aplikovaných technických řešení patří:

Projektování záměru a jejich projednání EIA, IPPC

 • od konceptů, záměrů a projektů až k jejich finálnímu řešení
 • od fáze stavební až po fázi provozní
 

Odpadové hospodářství a nakládání s obaly

 • pro všechny dotčené subjekty – původce odpadů, dopravce, oprávněné osoby, povinné osoby, výrobce a dovozce i obchodníky
 • pro odpady ostatní i nebezpečné a to různého původu (autovraky, bioodpady, elektroodpady, komunální, stavební, zdravotnické, nebo průmyslové odpady, atd), druhotné suroviny, výrobky s ukončenou životností

Vodní hospodářství, prevence havárií a sanace

 • pro odběry podzemních a povrchových vod
 • pro vypouštění odpadních vod do vod povrchových či do kanalizací
 • pro ochranu vod – množství a jakosti povrchových i podzemních vod, sanace

Ochrana ovzduší a nakládání s chemickými látkami

 • pro provozovatele zdrojů znečišťování ovzduší
 • ochrana ovzduší – kvalita ovzduší a snižování emisí
 • ochrana ozónové vrstvy

Ekologie, ochrana přírody a právo životního prostředí

Snažíme se vyvinout a poskytovat takové služby, které splňují a ve výsledku zajistí specifické požadavky každého zákazníka, který nás osloví. Kromě toho je naším cílem poskytnout integrované řešení , které zohledňuje výstupy všech stupňů dokumentací a jejich posudků, požadavků jednotlivých úřadů i zákazníka, technických i finančních možností.
Služby Enviro Profi

Služby Enviro PROFI s.r.o.

 • Právně-ekologický servis - pomoc firmám a podnikatelům v problematice ochrany životního prostředí v kontextu právním
 • Podniková ekologie – průběžně prováděné činnosti a povinnosti v oblasti ochrany životního prostředí (evidence, provozní deníky, hodnocení účinnosti opatření, hlášení)
 • Inženýring – inženýrské služby, návrhy ekologických opatření v provozech, posuzování vlivů na životní prostředí, integrovaná povolení, servis v zajištění stanovisek a vyjádření pro účely stavebních řízení, provozní řády
 • Controling – interní audity a kontroly firemních provozů a dokumentací
 • Administrace -  dotací a projektů, reportů a monitorovacích
 • Vzdělávání – školení podnikových ekologů a firemní vzdělávací programy pro další vzdělávání pracovníků
 • Poradenství – průřezově všemi oblastmi ochrany životního prostředí, včetně technických záležitostí

Služby můžeme firmám poskytnout formou:

1) Outsourcingu (přenosem ekologických činností z klienta na naší společnost)
2) Ad-hoc (zúřadováním jednorázové zakázky), respektive je možné nastavit i kombinovaná plnění.
 
Rozsah zadání a výkonu činnosti závisí na vzájemné domluvě.
V případě, že jste došli k závěru – ANO TO POTŘEBUJI, pak nás kontaktujte. A pokud je pro Váš přechod od jiné firmy k nám nezbytná ještě cenová nabídka nebo vůbec nemáte představu o cenových relací těchto služeb, napište nám Vaši poptávku. Zašleme Vám možnosti, formy spolupráce i cenovou nabídku adekvátně Vašim potřebám.