Ovzduší a chemické látky

Ochrana ovzduší

Provozovatel zařízení, která spadají pod působnost zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, má povinnost vztaženou k případnému provozu stacionárního zdroje znečišťování ovzduší. Zákon o ochraně ovzduší, resp. jeho prováděcí předpisy stanoví rozsah těchto povinností.
Enviro PROFI s.r.o.nabízí kompletní nebo dílčí služby v oblasti ochrany ovzduší – tj. servis zaměřený na právně-ekologický servis, resp. technický servis ochrany životního prostředí. Určitou možností je vypracování žádostí nebo provozních řádů „na klíč“, popř. formou definované spolupráce s podnikovým ekologem). Podniky však nemusí mít ani podnikového ekologa, mohou své povinnosti jednoduše přenést na náš tým.
Ochrana ovzduší
POZOR!
Od 1.9.2013 je nový zákon o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb., dle kterého je nové rozdělení zdrojů na vyjmenované a nevyjmenované (dle přílohy č. 2 zákona). Provozy, které jsou zařazeny jako vyjmenované měly by již mít nové povolení. Zákon stanovil povinnost podání žádosti nejpozději do 1.9.2013 pro ty provozy, které dříve nemusely mít povolení. Provozy, u kterých bylo postaru vydané povolení pro střední zdroje a výše – měly mít podanou žádost nejpozději do 1.9.2014.
 

Provozujete plynovou kotelnu, drtič stavebních materiálů, lakovnu, plastařské vstřikolisy, benzínové stanice atp.? Musíte mít povolení pro činnosti vyjmenované v zákoně o ochraně ovzduší.

Výčet nejčastějších požadavků našich zákazníků
 • Odborné poradenství v oblasti průmyslové ekologie a technické ochrany ovzduší, kategorizace zdrojů znečišťování ovzduší
 • Analýza návrhů na možné zařazení zdrojů do kategorií (vyjmenovaný či nevyjmenovaný) a následné povinnosti jednotlivých zdrojů, vyplývající z platné legislativy v oblasti ochrany ovzduší
 • Zpracování provozního řádu zdroje znečišťování ovzduší včetně aktualizace dle platné legislativy o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. v platném znění a prováděcí vyhlášky č. 415/2012 Sb. v platném znění včetně vyřízení povolení provozu a odsouhlasení provozního řádu krajským úřadem příslušného kraje.
 • Vypracování žádosti k umístění zdroje znečišťování ovzduší včetně jejího projednání s úřady
 • Vypracování žádosti povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší včetně jejího projednání s úřady
 • Jednání a zastupování provozovatele (zákazníka)před orgány veřejné správy v oblasti ochrany ovzduší
 • Vypracování a udržování provozní evidence
 • Zastupování provozovatele (zákazníka) při kontrolách orgány státní správy v oblasti ochrany ovzduší, vod, pracovního a životního prostředí, obalů, odpadů apod.
 • Výpočty poplatků za znečištění ovzduší, zpracování souhrnná roční provozní evidence IRZ, ISPOP.
 • Zpracování hmotnostní bilance těkavých organických látek dle platné legislativy.
 • Zpracování souhrnná provozní evidence SPE dle požadavků legislativy ve formátu pro ohlašování.
 • Zajištění rozptylové studie a odborného posudku zdrojů znečišťování zdrojů znečišťování ovzduší autorizovanou osobou.
 • Zajištění autorizovaných měření emisí, imisí znečišťujících látek,
 • Zajištění stanovení pachového čísla a míry obtěžování obyvatelstva zápachem, stanovení vzduchotechnických parametrů pro regulaci vzduchotechnik apod.
 • Stanovení účinnosti odlučovacích procesů, plány snižování emisí
 • Kontrola a následná implementace povinnosti provozovatelů zařízení obsahujících regulované látky
 • Veřejnoprávní ochrana v případě ataků úřadů resp. veřejnosti k provozovanému zdroji
 • Interní audit plnění povinností v souladu s platnou legislativou na úseku ochrany ovzduší
PAMATUJTE!
Raději své pochybnosti zkonzultujte, odborná konzultace může předejít dalším chybám, které mohou ve Vaší firmě nastat. Neznalost zákona neomlouvá a množství povinností je značné. Ani podnikový ekolog nemusí postřehnout v rámci „zapadnutí do interních procesů“ změny, nebo jim nemusí porozumět ve správném kontextu, či je nemusí umět správně aplikovat na danou podnikatelskou činnost jelikož mu chybí mezioborové souvislosti.

Nakládání s chemickými látkami

Povinnosti, vztažené k nakládání s chemickými látkami pro právnické nebo podnikající fyzické osoby jsou dány zákonem č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů. Tento zákon v podstatě odkazuje na příslušné předpisy Evropské unie (REACH a CLP), které nově nastavují práva a povinnosti při výrobě, dovozu a následném užívání chemických látek a směsí.
Nakládání s chemickými látkami
V současné době celý proces, jehož ukončení se předpokládá v roce 2020, probíhá a je někdy velmi obtížné se v této legislativní smršti orientovat.
Výčet nejčastějších požadavků našich zákazníků
 • Zpracování a aktualizace bezpečnostních listů
 • Zpracování pravidel pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky, vnitropodnikové směrnice
 • Zavedení evidence nebezpečných látek a splnění oznamovací povinnosti dle zákona o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů
 • Kompletní poradenství v oblasti chemické legislativy při uvádění chemických látek a směsí na trh pro výrobce, dovozce a distributory
 • Poradenství pro výrobce a dovozce chemických látek a chemických přípravků v EU i mimo ní pro splnění požadavků Nařízení ES č.1907/2006 o registraci, hodnocení, autorizaci a omezovaní chemických látek (REACH)
 • Poradenství pro výrobce, dovozce a distributory chemických látek a chemických směsí v EÚ v oblasti uvádění chemických látek a chemických směsí na trh podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1208/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (tzv. CLP)
 • Audit plnění povinností a souladu s platnou chemickou legislativou.
 • Zpracování přehledného systému nakládání s chemickými látkami
 • Zajištění správného označení míst nakládání s CHLP dle platné legislativy
 • Zajištění kontroly balení, označování, a zacházení s CHLP dle platné legislativy
 • Poradenství při skladování CHLP (zvláště hořlavých) podle platné legislativy
 • Zpracování provozního řádu pro sklady pohonných hmot, hořlavých kapalin a tuhých maziv, pro sklady CHLP
 • Pomoc při registraci chemické látky, oznamování chemické látky
 • Odborná pomoc při klasifikaci chemické látky nebo směsi
 • Vypracování bezpečnostních listů chemických látek a směsí
 • Zajištění výkonu činnosti osoby odborně způsobilé pro nakládání s chemickými látkami
 • Zpracování písemných pravidel pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami vyjmenovaných vlastností
 • Oznamování chemických látek a směsí do databáze MZDr (CHES, CHLAS)
 • Zastupování subjektu při jednání s dotčenými orgány a kontrolními orgány
 • Podávání informací o nových právních požadavcích vyjádření z hlediska vlivů dopadů právních požadavků v oblasti nakládání s chemickými látkami a směsmi při zavádění nových technologických postupů a jiných změnách ve výrobě
Kontaktujte specialistu
Ing. Lenka Jebousková
Ing. Lenka Jebousková

604 898 254

V pracovní dny 8 - 17 hodin