Reference

Reference 1.

Po majiteli skládky byl vyžadován odkup pozemku, který byl vrácen v restituci. Ovšem vrácený pozemek byl součástí areálu skládky, v restituci nebyl vydán náhradní pozemek a došlo tak ke střetu zájmu provozovatele (vlastníka skládky) proti majiteli pozemku.

Kauza

V rámci restituce příslušný orgán nevydal náhradní pozemek mimo areál skládky, užívané ve veřejném zájmu, ale vydal pozemek, který nebylo možno vlastníkem pozemku fakticky užívat a majitelem skládky vyčlenit z provozu skládky. Za pozemek v areálu skládky vyžadoval jejich vlastník finanční plnění ve výši několika milionů Kč.
Spor byl řešen návrhy na mimosoudní narovnání, byl veden u soudu a skončil v korektní výši odpovídající faktické hodnotě pozemku, nikoli přemrštěnému nároku. Soudní kauza ohledně prodeje pozemku vlastníkem majiteli skládky byla po vleklém sporu ukončena vyvlastněním pozemku, užívaného provozovatelem skládky ve veřejném zájmu – skládky.

Poučení

Důležité je znát zákonné možnosti na ochranu práv a přistoupit např. i k cestě vyvlastnění, které bylo vedeno v gesci stavebního úřadu na základě návrhového řízení.


Reference 2.

Novému nabyvateli skládky bylo zamezeno užití skládky komunálního odpadu na skládkování komunálního odpadu v rámci povolovacího řízení.

Kauza

Skládka komunálního odpadu byla zakoupena podnikatelem za účelem skládkování komunálního odpadu, ovšem v rámci řízení o povolení dalšího provozu povolovací orgán bez řádného odůvodnění příjem komunálního odpadu nepovolil.
 
Spor byl řešen současně s projednáním integrovaného povolení, původní snaha o vyloučení položky odpadu 200301 – směsný komunální odpad, byla zastavena. Povolovací úřad umožnil příjem komunálního odpadu v rámci integrovaného povolení v roce 2008.

Poučení

Důležité je znát práva, kterých je možno se domáhat a ideálně řešit problém ještě ve fázi správního řízení – nedostat se do časově vleklejšího soudního sporu.


Reference 3.

Provozovatel kovošrotu fungující historicky v průmyslové zóně města začal mít problémy se stěžovatelem, který namítal hlukové zatížení a snažil se o likvidaci subjektu prostřednictvím úřadů činných na úseku ochrany životního prostředí a zdraví.

Kauza

Provoz kovošrotu byl fakticky dotčen výstavbou nových rodinných domků v přímém sousedství této sběrny a vzniklým rozporem mezi požadavky na kvalitu bydlení a možnými provozními potřebami sběrny odpadů. Rodinný domek stěžovatele byl pořízen v přímém sousedství tohoto provozu již v době jeho dlouhodobého fungování v daném místě, tedy se znalostí průmyslového využití sousedních pozemků.
Byla řešena optimalizace provozu sběrny, hlukové zatížení a možnosti jeho efektivního snížení za únosných ekonomických podmínek. Kromě toho společnost musela čelit permanentně kontrolám v návaznosti na podněty stěžovatele.

Poučení

Důležité je mít od počátku správně projednán záměr provozu, který odpovídá faktickému stavu v provozovně. Někdy mají společnosti snahu o zjednodušení postupu (vyhnout se např. EIA a navazujícím povolovacím řízením) – ovšem nevyřešený a nelegalizovaný právní stav je do budoucna velký problém! Společnost bylo možno řádně hájit, daný problém byl faktickým důkazem kvalitního projektového řízení, které jsme realizovali (EIA, povolení provozu Krajským úřadem, nastavení provozně-ekologické agendy, včetně kontrolních aktivit v realizovaném provoze).