Podniková ekologie

V konkurenčním prostředí se mnoho firem snaží snižovat své provozní náklady formou outsourcingu některých podpůrných činností , jako jsou právní služby, mzdová agenda, úklid, správa vozového parku a další. Umožňuje jim to soustředit se na svoji hlavní činnost, využít co nejoptimálněji své zdroje a snižovat podnikatelská rizika.
Jednou z oblastí činností, která vyžaduje rozsáhlé znalosti právních předpisů a jejich neustálé sledování, znalost environmentálních technologií a nových trendů, a která vyžaduje vysokou míru odpovědnosti pramenící z možnosti rizika sankcí, zvýšených provozních nákladů, ale také rizika ohrožení lidského zdraví a životního prostředí a poškození image firmy v případě pochybení nebo podcenění významu této oblasti, je podniková ekologie.
Podnikov ekologie
V případě menších a středních firem se stává, že pracovník odpovědný za agendu podnikové ekologie, není touto činností zcela kapacitně vytížen nebo je naopak zodpovědný ještě za další oblasti. Některé velké firmy s větším počtem provozů řeší tuto oblast prostřednictvím sdílených služeb HSEQ (health, safety, environment and quality), jiné volí cestu outsourcingu nebo co-sourcingu, kdy úplně nebo částečně zajišťuje povinnosti související s podnikovou ekologií externí subjekt.
 
Outsourcing výkonu činnosti podnikové ekologie je řešením, které přináší úspory a větší odbornost jak pro malé a nové firmy, tak pro velké a zavedené firmy.

Portfolio služeb Enviro PROFI s. r. o.

Enviro PROFI s.r.o. zajišťuje komplexní nebo částečné převzetí činností souvisejících s výkonem činností v oblasti podnikové ekologie. Služby jsou přizpůsobeny individuálním potřebám společností vyplývajícím z charakteru výroby nebo služeb, počtu poboček, personálních kapacit apod.
 • Komplexní outsourcing
Komplexní zajištění agendy podnikové ekologie po provedení vstupního auditu a identifikace povinností a rizik. Enviro PROFI s.r.o. přebírá odpovědnost za celou oblast. Některé z činností vyžadující denní sledování v provozu vykonávají zaměstnanci firmy a jsou v jejich přímé spolupráci.
 • Co-sourcing
Enviro PROFI s.r.o. přebírá některé z činností v oblasti podnikové ekologie a je partnerem interního podnikového ekologa nebo oddělení HSE. Vhodné řešení je to i pro zahraniční společnosti provozující činnost v ČR, kde nemají vlastní oddělení HSE a pro společnosti, které jsou ve fázi výběru a zaškolování pracovníků zodpovědných za tuto agendu.
 • Ad-hoc expertní činnosti a zastupování
Zajištění jednotlivých expertních činností jako je např. zpracování oznámení záměrů, odborných posudků, laboratorních analýz, bezpečnostních listů, havarijních plánů, provozních řádů, apod. realizujeme jednorázově na základě objednávky zákazníka. Nabízíme poradenskou a konzultační činnost v oblasti ochrany životního prostředí a provedeme na pracovišti zákazníka kontrolu aktuálního právního a provozně-technického stavu podniku. Kromě toho zastupujeme při kontrolách resp. navazujících sporech v oblasti ekologického práva.
S Enviro PROFI s.r.o. získáváte garanta, který na podnikovou ekologii nenahlíží pouze jako na pouhé zajištění plnění legislativních povinností, kontrolu procesů, vedení provozní evidence, zajištění nutných povolení a hlášení, ale také jako na příležitost k hledání úspor, inovací a zlepšení procesů a image firmy, resp. jejího trvalého rozvoje, konkurenceschopnosti a kredibility.

Oblasti, ve kterých vám můžeme pomoci:

Vodní hospodářství, ochrana vod a prevence havárií
 • provozní řády, havarijní plány, programy vzorkování a zajištění odběru vzorků, zajištění souhlasů a rozhodnutí a laboratorních rozborů, poplatková hlášení

 • zpracování kompletní dokumentace, havarijní plány, bezpečnostní zprávy a bezpečnostní programy, hodnocení rizik závažných havárií
Ochrana ovzduší a nakládání s chemickými látkami
 • evidencekategorizace zdrojů znečišťování ovzduší, zajištěni souhlasů a rozhodnutí, zpracování provozních řadů, poplatková hlášení, zpracování bilance organických rozpouštědel (VOC)

 • zpracování bezpečnostních listů a etiket dle REACH a CLP, klasifikace směsí, laboratorní rozbory, pravidla pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi, školení, výkon funkce odborně způsobilé osoby pro nakládání s látkami vysoce toxickými, toxickými a žíravými
Nakládání s odpady a obaly
 • identifikační listy NO, přeprava NO, kategorizace odpadů, prevence vzniku odpadů, odběr vzorků odpadů, zajištění laboratorních analýz, výkon funkce odpadového hospodáře

 • značení obalů, vedení evidence o obalech
Vlivy záměrů (EIA), prevence, omezování a registr znečišťování (IPPC a IRZ), ekologická újma a inženýring ŽP
 • zpracování oznámení záměrů a posouzení vlivů na životní prostředí

 • zpracování žádosti o udělení integrovaného povolení

 • zpracování základního a podrobného hodnocení rizika ekologické újmy a jeho aktualizace v případě změn
Ekologie podniková a komunální, ekologický auditing, ekologické vzdělávání, osvěta a dotace
 • právně-ekologický servis průřezově všemi složkami životního prostředí

 • technická ochrana životního prostředí a její zlepšování ve sféře podnikové i komunální

 • celkový audit, náležitý audit, audit činností, předmětový audit, audit právní shody

 • školení podnikový ekolog, školení managementu a zaměstnanců společností

 • dotační programy – analýzy a zprávy pro žádosti o dotace pro životní prostředí

Přínosy pro naše firmy - podniky:

Přínosy podnikové ekologie
 • Vysoká míra právní jistoty
 • Garantovaná kvalita a úroveň služeb
 • Přístup k nejnovějším poznatkům v oblasti podnikové ekologie
 • Aplikace ověřených přístupů pro zvýšení konkurenceschopnosti
 • Úspora času a peněz, vyšší efektivnost výkonu činnosti v podnikové ekologii.
 • Zlepšení řízení procesů a využití lidských zdrojů, vyvedením podnikové ekologie mimo firmu
 • Zaměstnanci mohou více času zaměřit na hlavní podnikatelskou činnost firmy
Poptávkový formulář
Výběr poptávané služby