Podnikatelské záměry

EIA (Environmental Impact Assessment) - posuzování vlivů na životní prostředí

V rámci procesu EIA jsou posuzovány záměry staveb, činností a technologií uvedené v příloze č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. O posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí). Znamená to, že záměr spadající pod působnost zákona č. 100/2001 Sb. je nutno posoudit z hlediska jeho potencionálního vlivu na životní prostředí ještě před vydáním územního, případně stavebního povolení. Toto se týká především záměrů v oblasti průmyslové výroby, odpadového hospodářství, vodního hospodářství, zemědělství, staveb komunikací, občanské výstavby (obchodní střediska) atd. Většinou jsou posuzovány aktivity, které doprovází významné negativní vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví.
Podnikatelsk zmry - Enviroprofi
Záměry zařazené v kategorii I. dle přílohy č. 1 zákona jsou v procesu EIA posuzovány vždy. Tyto záměry představují značný zásah do životního prostředí.
 
Záměry zařazené v kategorii II. dle přílohy č. 1 zákona vyžadují zjišťovací řízení EIA, na základě kterého je dále rozhodnuto o dalším postupu. Ve zjišťovacím řízení se nejprve posuzuje, zda vůbec bude nutné vypracovat kompletní dokumentaci či nikoliv. V rámci zjišťovacího řízení příslušný úřad zjišťuje, zda a v jakém rozsahu může záměr vážně ovlivnit životní prostředí a veřejné zdraví.
 
U záměrů menšího rozsahu, tzv. podlimitních, úřad na základě oznámení žadatele rozhodne, zda se bude záměr dále posuzovat ve zjišťovacím řízení podle tohoto zákona.
 
Enviro PROFI s.r.o. nabízí kompletní zpracování dokumentace oznámení EIA dle přílohy č. 3, č. 3a nebo č. 4 k zákonu č. 100/2001 Sb. včetně projednání se správními orgány. Spolupráce provozovatele zařízení při zpracovávání dokumentace spočívá v přichystání podkladů dle seznamu zpracovatele a v konzultacích správnosti údajů v dokumentaci.

Výčet nejčastějších požadavků našich zákazníků :

 • Poradenství v procesu EIA
 • Zpracování oznámení podlimitního záměru (menšího rozsahu)
 • Zpracování oznámení EIA pro zjišťovací řízení
 • Zajištění dílčích analýz (hlukové studie, rozptylové studie apod.)
 • Zajištění dílčích podkladů (problematika Natura, soulad s územním záměrem apod.)
 • Účast na veřejných projednáních
 • Převzetí zastoupení v jednání s úřady a organizacemi činnými v procesu EIA
 
Pozor!
Proces posuzování vlivu se může dotýkat také již existujících zařízení, a to v případě, že se plánuje:
 
 • významné navýšení jejich současné kapacity
 • významná změna výrobní nebo jiné technologie, řízení provozu nebo způsob užívání stavby či zařízení
 
Pamatujte!
Proces posuzování EIA (nebo s ní související odborné konzultace, které v rámci této ekologické agendy firem poskytujeme) neznamená jen nepříjemnou povinnost, ale je formou prevence případných budoucích komplikací.  

Inženýring ŽP

Každý investiční záměr – ať již se jedná o územní rozhodnutí, stavební povolení či jiné opatření stavebního úřadu resp. speciálního stavebního úřadu vyžaduje zajištění řady potřebných dokumentů pro jeho realizaci.
Enviro PROFI s.r.o. Vám nabízí možnost korigovat procesy od samého počátku, neboť chybně nastavené projektové záměry se komplikují např. v dalších stupních stavebních řízení nebo řízení souvisejících. Tomu je zapotřebí předejít, resp. zajistit, že veškeré výstupy mezi s sebou korespondují.
 
Výčet nejčastějších požadavků našich zákazníků:
 • Zajištění vyjádření, stanovisek dotčených orgánů a subjektů v rámci vedených řízení
 • Administrace záměrů a provozních změn
Poptávkový formulář
Výběr poptávané služby