Komunální ekologie

V dnešní době se i obce a města snaží (obdobně jako firmy) snižovat své provozní náklady za komunální služby v oblasti ochrany životního prostředí. Především menší obce nemají dostatečné zázemí v zaměstnancích kvalifikovaných na úseku vodního a odpadového hospodářství.
Komunální ekologie
Nároky na splnění všech zákonných povinností v oblasti životního prostředí se neustále zvyšují. Mnoho společností musí k plnění těchto povinností vyčlenit osobu, která se problematice životního prostředí bude věnovat. Často dochází ke kumulování funkcí a ekologie je pouze okrajovou záležitostí nad rámec běžných pracovních povinností zaměstnance. V důsledku těchto faktorů může dojít k přehlédnutí nových předpisů, horší orientaci v legislativě a z nedostatku času k nechtěnému zanedbání určitých povinností vyplývajících z právních předpisů.

Pozor!

Pro obce jsou v oblasti odpadového hospodářství relativně velké změny dané legislativou k 1.4.2015. Doporučujeme ověřit zavedený systém nakládání s odpady, včetně povinných evidenčních činností, nutných hlášení a tvorby plánů v kontextu nových zákonných podmínek. Tato situace je také příležitostí k hledání úspor, inovací a zlepšení procesů v obci, resp. k ekonomické optimalizaci nakládání s odpady a obalovými odpady.
Výčet nejčastějších požadavků našich zákazníků
 • Zpracování a aktualizace provozní dokumentace sběrných dvorů, čistíren odpadních vod (směrnice, provozní řády, havarijní plány)

 • Sledování legislativních změn a jejich implementace

 • Zajištění ohlašovacích povinností a vedení evidencí (ISPOP)

 • Školení zaměstnanců

 • Hlášení případných havárií a úniků

 • Zastoupení při jednání s orgány státní správy

 • Účast při kontrolách státních kontrolních orgánů

 • Operativní řešení akutních problémů

 • Hledání úspor nákladů a příležitostí pro zefektivnění procesů souvisejících s oblastí komunální ekologie

 • Doporučení nejlepších dostupných technik a nejlepších zkušeností z praxe

 • Návrhy optimalizace a praktická doporučení k systémům nakládání s odpady
Poptávkový formulář
Výběr poptávané služby