Integrovaná agenda

IPPC (Integrovaná prevence a omezování znečištění)

Provozovatel zařízení, která spadají pod působnost zákona č. 76/2002 Sb., má povinnost mít integrované povolení a provoz zařízení vést v souladu s tímto povolením. Také stavební povolení pro nová zařízení dle tohoto zákona nelze vydat bez pravomocného integrovaného povolení. O integrované povolení, příp. o změnu integrovaného povolení žádá, dle zákona č. 76/2002 Sb., provozovatel stávajícího nebo budoucího zařízení příslušný krajský úřad. Celý proces integrovaného povolování trvá min. 4 - 6 měsíců, bez času  potřebného na zpracování dokumentace žádosti.
 
Výše uvedené povinnosti se týkají především provozovatelů velkých průmyslových a zemědělských podniků, výrobců potravin a krmiv, provozovatelů skládek a spaloven odpadů, zařízení k nakládání s nebezpečnými odpady, zařízení pro využívání odpadů, atd.
Integrovan agenda - Enviroprofi
Provozovatel zařízení, které je již provozováno v režimu integrovaného povolení, je povinen požádat o změnu integrovaného povolení, pokud nastane podstatná změna v provozu zařízení (změna užívání, změna způsobu provozu, rozšíření zařízení). Z dalších povinností se jedná o zpracování hlášení do integrovaného registru znečišťování (prostřednictvím ISPOP) dle zákona 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů.
IPPC
Enviro PROFI s.r.o.nabízí kompletní nebo dílčí zpracování žádosti o integrované povolení, příp. zpracování dokumentace žádosti o změnu integrovaného povolení. V případě zájmu také nabízíme služby spojené s vyjednáváním podmínek provozu ve správním řízením, od žádosti až k vydání samotného rozhodnutí o integrovaném povolení. Spolupráce provozovatele zařízení při zpracovávání žádosti spočívá v přichystání podkladů dle seznamu zpracovatele žádosti a v konzultacích správnosti údajů v žádosti. Určitou možností je vypracování žádostí o vydání integrovaného povolení pro veškeré kategorie podniků (kompletní - „na klíč“, popř. formou definované spolupráce s podnikovým ekologem).

Výčet nejčastějších požadavků našich zákazníků:

 • Dílčí nebo kompletní zpracování žádosti o vydání integrovaného povolení
 • Účast na projednávání integrovaného povolení na všech stupních procesu vydávání integrovaného povolení
 • Digitalizace veškerých neelektronických dokumentů
 • Odborná pomoc nad požadavky jednotlivých zapojených úřadů, ochrana před nadbytečnými požadavky úřadů nad rámec zákonných povinností – tzv. rozšiřujících
 • Odvolání proti nesprávně vedenému řízení o vydání integrovaného povolení
 • Zpracování žádosti o změnu stávajícího integrovaného povolení – podstatou či nepodstatnou
 • Zpracování ročních zpráv o plnění podmínek uložených integrovaným povolením
 • Zpracování hlášení do integrovaného registru znečišťování (prostřednictvím ISPOP
 • Podklady pro vyjmutí z režimu integrovaného povolení nebo aktualizace a ověření stávajících povolení a faktického provozu v kontextu platné legislativy

Základní zpráva

Základní zprávu mají povinnost zpracovat provozovatelé, kteří v zařízení nakládají s:
 • nebezpečnými látkami a směsi podle čl. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí,
 • závadnými látkami podle definice § 39 odst. 1 zákona vodách ve větším rozsahu (podle § 2 písm. b) vyhlášky č. 450/2005 Sb.) nebo je zacházení s nimi spojeno se zvýšeným nebezpečím pro povrchové nebo podzemní vody (podle § 2 písm. c) vyhlášky č. 450/2005 Sb. a § 39 odst. 2 zákona o vodách), pokud jsou tyto závadné látky zároveň zvlášť nebezpečnými látkami nebo nebezpečnými látkami podle přílohy č. 1 zákona o vodách, 
 • nebezpečná látka nebo směs je považovaná za nebezpečnou pro životní prostředí (nebezpečnost ve vztahu k vodě či půdě) podle skupin nebezpečnosti v § 5 odst. 1 písm. o) zákona č. 350/2011 Sb., chemického zákona.
 
Tyto tři podmínky musí být pro vznik povinnosti splněny zároveň. Základní práva musí být zpracována podle přílohy č. 2 vyhlášky č. 288/2013 Sb. a předkládá se krajskému úřadu při první žádosti o změnu integrovaného povolení podané po 7.1.2014.

Zpráva o plnění podmínek integrovaného povolení

Zprávu o plnění podmínek integrovaného povolení mají povinnost podávat všichni provozovatelé zařízení pod integrovaným povolením.
 
Zpráva o plnění podmínek integrovaného povolení musí být zpracována podle přílohy č. 4 vyhlášky č. 288/2013 Sb., poprvé za rok 2014 a to v jednotném formalizovaném vzhledu. S touto agendou souvisí také vyhodnocení monitoringu, jehož rozsah je stanoven vlastním integrovaným povolením.

IRZ (Integrovaný registr znečišťování)

Integrovaný registr znečišťování (IRZ) je řízen zákonem č. 25/2008 Sb. Provozovatelům nabízíme prověření jejich vyprodukovaného množství znečištění do ovzduší, do půdy do vody, v přenosech v odpadních vodách, v přenosech v odpadech z hlediska limitů zákona. Do IRZ je ohlašovaná také produkce odpadu předávaného mimo provozovnu.
 
Enviro PROFI s.r.o. Vám nabízí možnost plnit ohlašovací povinnosti a především určit, zda byly překročen ohlašovací práh a firmě vznikly povinnosti dané IRZ. Zajistíme Vám evidenci znečišťujících látek a prověříme jejich vyprodukované množství…

Výčet nejčastějších požadavků našich zákazníků:

 • Plnění ohlašovacích povinností do IRZ
 • Registrace provozovny (identifikační číslo IČP)
 • Vedení evidence znečišťujících látek
Poptávkový formulář
Výběr poptávané služby