Ekologický auditing

Ekologické audity nejsou jen nástrojem pro zjištění souladu s předpisy, ale také prostředkem pro posilování postavení firmy na trhu, pro zvyšování konkurenceschopnosti, pro snazší získání úvěrů a pojištění i pro předcházení neoprávněným výtkám ze strany různých ekologických iniciativ.
 
Mezinárodně nejrozšířenější definice ekologického audituu (definice ICC, definice podle ČSN EN ISO 14001, definice dle Nařízení rady ES č. 761/2001) jsou v podstatě obsahově shodné. V souvislosti se zavedením nové normy ČSN EN ISO 19011.
 
Audit je vždy systematické a dokumentované ověřování, zda se specifikované environmentální činnosti, události, podmínky, systémy environmentálního řízení nebo informace o nich shodují s požadovanými kritérii. Ekologický audit podrobně zhodnotí působení činnosti firem na životní prostředí, ověří soulad s právními předpisy. Vyhodnotí a kvantifikuje ekologická rizika souvisejících s danou nemovitostí, resp. činností ale také navrhne opatření směřujících ke zmírnění a odstranění negativního vlivu na životní prostředí.
Ekologický auditing
Je nezbytným podkladem k posouzení plnění legislativních požadavků v oblasti životního prostředí  a podkladem pro zavádění EMS podle normy ISO 14001.
 

Typy environmentálních auditů:

 • Celkový audit společnosti – komplexní posouzení (organizační, technický, právní, ekonomický, hygienický, bezpečnostní, monitorovací a kontrolní aspekt)
 • Audit podnikatelské jednotky – environmentální působení části společnosti
 • Hygienický a bezpečnostní audit
 • Náležité šetření – zhodnocení stavu firmy za stávající a minulé činnosti podniku
 • Audit činností (EMS)
 • Předmětový audit (dílčích problémových záležitostí)
 • Audit právní shody (shoda s předpisy)
 • Audit systému environmentálního managementu (EMAS)

Fáze auditů

 • Příprava auditu (administrativa, tým auditorů)
 • Audit na místě (identifikace a studium systému řízení subjektu nebo procesu, přednosti a nedostatky řízení, shromáždění důkazů – protokoly, měření, doklady o předání, rozhovory se zaměstnanci, pozorování provozu, definování neshod, diskuse s vedením, zasedání týmu auditorů, zpráva o zjištěních na místě)
 • Zakončení auditu – příprava a předání závěrečné zprávy, nápravná opatření
 • Následný audit a kontrola odstranění zjištěných neshod
Výčet nejčastějších požadavků našich zákazníků
 • identifikace povinností, rizik a návrh nápravných opatření
 • nastavení efektivních procesů
 • zjištění systémových a legislativních „nedostatků“ v rámci provozu
 • návrh řešení a opatření k zjištěné situaci
Poptávkový formulář
Výběr poptávané služby