Revidujte své provozní dokumentace průběžně- nové povinnosti se týkají všech!

Zákon 224/2015 Sb. o prevenci závažných havárií stanoví podnikatelům, aby ve svých provozech prověřili množství nebezpečných látek a srovnali s limity podle uvedeného zákona. U provozovatelů, kteří nakládají s podlimitním množstvím, postačuje ke splnění zákonných povinností vypracovat tzv. protokol o nezařazení podle § 4 tohoto zákona, ve kterém se provede vyhodnocení množství přítomných nebezpečných látek s limitními hodnotami (příloha č. 1 zákona).

Zákon definuje limitní hodnoty dle nebezpečných vlastností podle nového sytému klasifikace chemických látek a směsí (CLP). Z tohoto důvodu je třeba i tam, kde již předmětné posuzování proběhlo dle předchozí platné legislativy- obnovit tyto dokumenty. Provést aktualizaci všech protokolů o nezařazení je nutné zajistit nejpozději do 30.9.2016.

Protokol má stanovenou formální podobu (příloha č. 2 zákona). Následná aktualizace protokolu o nezařazení objektu je nutná, pokud se množství přítomných nebezpečných látek zvýší o více než 10%. Povinnost předložit protokol krajskému úřadu při překročení 2% konkrétního limitního množství zůstala zachována.

nakládání s nebezpečným odpadem Enviro PROFI