Pozor nový zákon o prevenci závažných havárií je již účinný

V Evropské unii je nyní problematika závažných havárií řešena směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2012/18/EU (SEVESO III) ze dne 4. 7. 2012, o kontrole nebezpečí závažných havárií s přítomností nebezpečných látek a o změně a následném zrušení směrnice Rady 96/82/ES (SEVESO II), která vstoupila v účinnost k 1. 6. 2015. Jelikož se jedná o směrnici, musela být transponována do českého právního řádu, což bylo naplněno zákonem č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (zákon o prevenci závažných havárií), který je účinný od 1. 10. 2015.