Nová vyhláška č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů.

Nový Katalog odpadů má v sobě zakomponované změny vyplývající z evropských předpisů.
V Katalogu odpadů byly doplněny odpady kód 16 03 07* - Kovová
rtuť, kód 19 03 08* - Částečně stabilizovaná rtuť a kód 01 03 10* - Červený kal z výroby oxidu hlinitého obsahující nebezpečné látky.Současně byly opraveny textové chyby, které se nacházely ve starém Katalogu odpadů.V § 2 Katalogu odpadů jsou nové definice pojmů jako např. těžký kov, stabilizace, solidifikace, částečně stabilizované odpady.


Pro účely evidence se odpady zařazené podle Katalogu odpadů jako odpady nebezpečné označují „N“, odpady zařazené jako odpady ostatní se označují „O“ a odpady, kterým byla kategorie nebezpečný odpad přiřazena v souladu s § 6 odst. 1 písm. a) a c) zákona o odpadech a nemají v Katalogu odpadů katalogové číslo označené symbolem „*“, se označují jako „O/N“. Odpady zařazené podle Katalogu odpadů jako nebezpečné a zařazené do kategorie ostatní na základě osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností odpadů se označují jako „N/O“.

Katalog odpadů stanovuje i postup při zjednodušení zařazování autovraků, kdy oprávněný zpracovatel autovraků může po odnětí nebezpečných částí z autovraku a odčerpání jeho provozních náplní zařadit autovrak pod katalogové číslo 16 01 06 – Autovrak zbavený nebezpečných vlastností.