Ovzduší a chemické látky

Ochrana ovzduší

Provozovatel zařízení, která spadají pod působnost zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, má povinnost vztaženou k případnému provozu stacionárního zdroje znečišťování ovzduší. Zákon o ochraně ovzduší, resp. jeho prováděcí předpisy stanoví rozsah těchto povinností.
Ochrana ovzduší
Enviro PROFI s.r.o.nabízí kompletní nebo dílčí služby v oblasti ochrany ovzduší – tj. servis zaměřený na právně-ekologický servis, resp. technický servis ochrany životního prostředí. Určitou možností je vypracování žádostí nebo provozních řádů „na klíč“, popř. formou definované spolupráce s podnikovým ekologem). Podniky však nemusí mít ani podnikového ekologa, mohou své povinnosti jednoduše přenést na náš tým.
 
POZOR!
Od 1.9.2013 je nový zákon o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb., dle kterého je nové rozdělení zdrojů na vyjmenované a nevyjmenované (dle přílohy č. 2 zákona). Provozy, které jsou zařazeny jako vyjmenované měly by již mít nové povolení. Zákon stanovil povinnost podání žádosti nejpozději do 1.9.2013 pro ty provozy, které dříve nemusely mít povolení. Provozy, u kterých bylo postaru vydané povolení pro střední zdroje a výše – měly mít podanou žádost nejpozději do 1.9.2014.
 

Provozujete plynovou kotelnu, drtič stavebních materiálů, lakovnu, plastařské vstřikolisy, benzínové stanice atp.? Musíte mít povolení pro činnosti vyjmenované v zákoně o ochraně ovzduší.

Výčet nejčastějších požadavků našich zákazníků
 • Odborné poradenství v oblasti průmyslové ekologie a technické ochrany ovzduší, kategorizace zdrojů znečišťování ovzduší
 • Analýza návrhů na možné zařazení zdrojů do kategorií (vyjmenovaný či nevyjmenovaný) a následné povinnosti jednotlivých zdrojů, vyplývající z platné legislativy v oblasti ochrany ovzduší
 • Zpracování provozního řádu zdroje znečišťování ovzduší včetně aktualizace dle platné legislativy o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. v platném znění a prováděcí vyhlášky č. 415/2012 Sb. v platném znění včetně vyřízení povolení provozu a odsouhlasení provozního řádu krajským úřadem příslušného kraje.
 • Vypracování žádosti k umístění zdroje znečišťování ovzduší včetně jejího projednání s úřady
 • Vypracování žádosti povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší včetně jejího projednání s úřady
 • Jednání a zastupování provozovatele (zákazníka)před orgány veřejné správy v oblasti ochrany ovzduší
 • Vypracování a udržování provozní evidence
 • Zastupování provozovatele (zákazníka) při kontrolách orgány státní správy v oblasti ochrany ovzduší, vod, pracovního a životního prostředí, obalů, odpadů apod.
 • Výpočty poplatků za znečištění ovzduší, zpracování souhrnná roční provozní evidence IRZ, ISPOP.
 • Zpracování hmotnostní bilance těkavých organických látek dle platné legislativy.
 • Zpracování souhrnná provozní evidence SPE dle požadavků legislativy ve formátu pro ohlašování.
 • Zajištění rozptylové studie a odborného posudku zdrojů znečišťování zdrojů znečišťování ovzduší autorizovanou osobou.
 • Zajištění autorizovaných měření emisí, imisí znečišťujících látek,
 • Zajištění stanovení pachového čísla a míry obtěžování obyvatelstva zápachem, stanovení vzduchotechnických parametrů pro regulaci vzduchotechnik apod.
 • Stanovení účinnosti odlučovacích procesů, plány snižování emisí
 • Kontrola a následná implementace povinnosti provozovatelů zařízení obsahujících regulované látky
 • Veřejnoprávní ochrana v případě ataků úřadů resp. veřejnosti k provozovanému zdroji
 • Interní audit plnění povinností v souladu s platnou legislativou na úseku ochrany ovzduší
PAMATUJTE!
Raději své pochybnosti zkonzultujte, odborná konzultace může předejít dalším chybám, které mohou ve Vaší firmě nastat. Neznalost zákona neomlouvá a množství povinností je značné. Ani podnikový ekolog nemusí postřehnout v rámci „zapadnutí do interních procesů“ změny, nebo jim nemusí porozumět ve správném kontextu, či je nemusí umět správně aplikovat na danou podnikatelskou činnost jelikož mu chybí mezioborové souvislosti.

Nakládání s chemickými látkami

Nakládání s chemickými látkami
Povinnosti, vztažené k nakládání s chemickými látkami pro právnické nebo podnikající fyzické osoby jsou dány zákonem č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů. Tento zákon v podstatě odkazuje na příslušné předpisy Evropské unie (REACH a CLP), které nově nastavují práva a povinnosti při výrobě, dovozu a následném užívání chemických látek a směsí.
 
V současné době celý proces, jehož ukončení se předpokládá v roce 2020, probíhá a je někdy velmi obtížné se v této legislativní smršti orientovat.
Výčet nejčastějších požadavků našich zákazníků
 • Zpracování a aktualizace bezpečnostních listů
 • Zpracování pravidel pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky, vnitropodnikové směrnice
 • Zavedení evidence nebezpečných látek a splnění oznamovací povinnosti dle zákona o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů
 • Kompletní poradenství v oblasti chemické legislativy při uvádění chemických látek a směsí na trh pro výrobce, dovozce a distributory
 • Poradenství pro výrobce a dovozce chemických látek a chemických přípravků v EU i mimo ní pro splnění požadavků Nařízení ES č.1907/2006 o registraci, hodnocení, autorizaci a omezovaní chemických látek (REACH)
 • Poradenství pro výrobce, dovozce a distributory chemických látek a chemických směsí v EÚ v oblasti uvádění chemických látek a chemických směsí na trh podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1208/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (tzv. CLP)
 • Audit plnění povinností a souladu s platnou chemickou legislativou.
 • Zpracování přehledného systému nakládání s chemickými látkami
 • Zajištění správného označení míst nakládání s CHLP dle platné legislativy
 • Zajištění kontroly balení, označování, a zacházení s CHLP dle platné legislativy
 • Poradenství při skladování CHLP (zvláště hořlavých) podle platné legislativy
 • Zpracování provozního řádu pro sklady pohonných hmot, hořlavých kapalin a tuhých maziv, pro sklady CHLP
 • Pomoc při registraci chemické látky, oznamování chemické látky
 • Odborná pomoc při klasifikaci chemické látky nebo směsi
 • Vypracování bezpečnostních listů chemických látek a směsí
 • Zajištění výkonu činnosti osoby odborně způsobilé pro nakládání s chemickými látkami
 • Zpracování písemných pravidel pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami vyjmenovaných vlastností
 • Oznamování chemických látek a směsí do databáze MZDr (CHES, CHLAS)
 • Zastupování subjektu při jednání s dotčenými orgány a kontrolními orgány
 • Podávání informací o nových právních požadavcích vyjádření z hlediska vlivů dopadů právních požadavků v oblasti nakládání s chemickými látkami a směsmi při zavádění nových technologických postupů a jiných změnách ve výrobě
Kontaktujte specialistu
Ing. Lenka Jebousková
Ing. Lenka Jebousková

604 898 254

V pracovní dny 8 - 17 hodin
Poptávkový formulář
Výběr poptávané služby
Enviroprofi
Libčany 28
Libčany, okres Hradec Králové
503 22
info@enviroprofi.cz
Ing. Lenka Jebousková - 604 898 254
Mgr. Michal Vondrák - 792 300 407
Chcete stránku vytisknout?
Skrýt před tiskem nějaké části stránky.
Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.
(tento box nebude vytištěn)
Úprava stránky před tiskem
Najeďte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.