Služby

K základním oblastem našeho působení na poli ochrany životního prostředí, patřičného právního servisu a aplikovaných technických řešení patří:

Projektování záměru a jejich projednání EIA, IPPC

 • od konceptů, záměrů a projektů až k jejich finálnímu řešení
 • od fáze stavební až po fázi provozní
 

Odpadové hospodářství a nakládání s obaly

 • pro všechny dotčené subjekty – původce odpadů, dopravce, oprávněné osoby, povinné osoby, výrobce a dovozce i obchodníky
 • pro odpady ostatní i nebezpečné a to různého původu (autovraky, bioodpady, elektroodpady, komunální, stavební, zdravotnické, nebo průmyslové odpady, atd), druhotné suroviny, výrobky s ukončenou životností

Vodní hospodářství, prevence havárií a sanace

 • pro odběry podzemních a povrchových vod
 • pro vypouštění odpadních vod do vod povrchových či do kanalizací
 • pro ochranu vod – množství a jakosti povrchových i podzemních vod, sanace

Ochrana ovzduší a nakládání s chemickými látkami

 • pro provozovatele zdrojů znečišťování ovzduší
 • ochrana ovzduší – kvalita ovzduší a snižování emisí
 • ochrana ozónové vrstvy

Ekologie, ochrana přírody a právo životního prostředí

Snažíme se vyvinout a poskytovat takové služby, které splňují a ve výsledku zajistí specifické požadavky každého zákazníka, který nás osloví. Kromě toho je naším cílem poskytnout integrované řešení , které zohledňuje výstupy všech stupňů dokumentací a jejich posudků, požadavků jednotlivých úřadů i zákazníka, technických i finančních možností.
Služby Enviro Profi

Služby Enviro PROFI s.r.o.

 • Právně-ekologický servis - pomoc firmám a podnikatelům v problematice ochrany životního prostředí v kontextu právním
 • Podniková ekologie – průběžně prováděné činnosti a povinnosti v oblasti ochrany životního prostředí (evidence, provozní deníky, hodnocení účinnosti opatření, hlášení)
 • Inženýring – inženýrské služby, návrhy ekologických opatření v provozech, posuzování vlivů na životní prostředí, integrovaná povolení, servis v zajištění stanovisek a vyjádření pro účely stavebních řízení, provozní řády
 • Controling – interní audity a kontroly firemních provozů a dokumentací
 • Administrace -  dotací a projektů, reportů a monitorovacích
 • Vzdělávání – školení podnikových ekologů a firemní vzdělávací programy pro další vzdělávání pracovníků
 • Poradenství – průřezově všemi oblastmi ochrany životního prostředí, včetně technických záležitostí

Služby můžeme firmám poskytnout formou:

1) Outsourcingu (přenosem ekologických činností z klienta na naší společnost)
2) Ad-hoc (zúřadováním jednorázové zakázky), respektive je možné nastavit i kombinovaná plnění.
 
Rozsah zadání a výkonu činnosti závisí na vzájemné domluvě.
V případě, že jste došli k závěru – ANO TO POTŘEBUJI, pak nás kontaktujte. A pokud je pro Váš přechod od jiné firmy k nám nezbytná ještě cenová nabídka nebo vůbec nemáte představu o cenových relací těchto služeb, napište nám Vaši poptávku. Zašleme Vám možnosti, formy spolupráce i cenovou nabídku adekvátně Vašim potřebám.
Enviroprofi
Libčany 28
Libčany, okres Hradec Králové
503 22
info@enviroprofi.cz
Ing. Lenka Jebousková - 604 898 254
Mgr. Michal Vondrák - 792 300 407
Chcete stránku vytisknout?
Skrýt před tiskem nějaké části stránky.
Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.
(tento box nebude vytištěn)
Úprava stránky před tiskem
Najeďte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.